Privacyverklaring

Bij Oog voor Lenzen zet ik mij in om het kijkcomfort van mijn klanten te verbeteren. Dat doe ik met de modernste apparatuur en meest passende contactlenzen, aangevuld met professionele dienstverlening. Ik heb hiervoor persoonsgegevens van mijn klanten nodig. Ik beloof dat persoonsgegevens die mijn klanten aan Oog voor Lenzen verstrekken alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de klant ze aan mijn heeft gegeven. Hieronder leg ik uit om welke gegevens het gaat, waar ik die gegevens voor gebruik en hoe lang en waarom ik ze bewaar. 

Ik beperk het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die ik nodig heb om mijn klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ik vraag altijd om uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard neem ik passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle persoonsgegevens te waarborgen. Ik geef alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van mijn werkzaamheden. Ik ben op de hoogte van de rechten van mijn klanten en zal deze respecteren.

Gegevens verwerking

Voor levering van product en dienstverlening verwerk ik de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht
  • Gegevens die ik verkrijg tijdens controles of metingen van uw ogen 
  • De aankopen die klanten bij mij doen van contactlenzen en onderhoud doeleinde 
  • financiële administratie
  • Persoonlijke omstandigheden die van belang zijn voor het kijken 
  • Gegevens over uw zorgverzekering 

Inschakeling andere partijen

Sommige onderdelen van mijn bedrijfsvoering worden door onze leveranciers uitgevoerd. Wij delen uw gegevens met:

  • Mijn marketingbureau
  • Uw zorgverzekeraar - alleen als ik voor u declareer of indien u mij vraagt om te kijken wat uw vergoeding is
  • Mijn contactlensleverancier - alleen ten behoeve van levering aan huis

Deze leveranciers ontvangen niet meer dan die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun dienst. Ik verstrek nooit gegevens aan bedrijven waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb. Uw gegevens moeten bij mijn verwerkers veilig zijn. Voor zover de wettelijke bewaartermijnen dit toestaan verplicht ik onze leveranciers uw persoonsgegevens binnen 4 weken na de verwerking te verwijderen. Uiteraard mogen onze leveranciers uw gegevens nooit voor eigen doelen gebruiken. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Veilig bewaren

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ik beveilig mijn systemen en gebruiken encryptie daar waar dat nodig is. Ik maak back-up om de gegevens van mijn klanten te kunnen herstellen bij incidenten. 

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of mijn privacy beleid dan kunt u contact opnemen met:

Contactlenspraktijk Oog voor Lenzen
Gildestraat 10, 1704 AG Heerhugowaard

Contactpersoon: Lidia Keppel

Telefoon: 06 27 32 78 03

E-mail: info@oogvoorlenzen.nl

Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Online uw lenzen bestellen was nog nooit zo gemakkelijk!
Dank je wel voor je vraag, wij zullen hem zo spoedig mogelijk beantwoorden.
Oops! Something went wrong while submitting the form.